บัญชีรายชื่อ "ครัวเรือนปลอดภัยไร้ยาเสพติด"
 ภายใต้โครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี ปี ๒๕๕๕
น้อมเกล้าฯ ถวายความดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา
กลับหน้าแรก
ภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
ชื่อบ้าน/ชุมชน
ระบุชื่อหมู่บ้าน หมู่
** กรณีต้องการระบุชื่อ ให้ ด้วย


** กดปุ่ม ก่อนทำรายการต่อไป
** หากมีการแก้ไข หมู่บ้าน/ชุมชน ต้องกดปุ่ม "ยืนยัน" ทุกครั้ง
 
 
**กรอกเฉพาะตัวเลข ไม่ใส่ เครื่องหมาย , หรือ .
จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น ครัวเรือน รวมเป็นจำนวน คน
จำนวนครัวเรือนปลอดภัยไร้ยาเสพติด ครัวเรือน รวมเป็นจำนวน คน

** ปรับปรุงทุกครั้งที่มีการแก้ไขรายละเอียด หมู่บ้าน/ชุมชน
ลำดับ ชื่อ สกุล
หัวหน้าครัวเรือน
จำนวน
สมาชิกในครัวเรือน
บันทึก/ยกเลิก
1  นางสวัสดิ์ หงษ์วรรณา
5  คน
แก้ไข ยกเลิก
2  นางกาบ จิตชาตรี
4  คน
แก้ไข ยกเลิก
3  นายสมศักดิ์ กันทสอน
4  คน
แก้ไข ยกเลิก
4  นายฤทธิ์ ศรีคลัง
6  คน
แก้ไข ยกเลิก
5  นายทองดี ศรีเฉลิม
3  คน
แก้ไข ยกเลิก
6  นางพิมพ์ สิมวิเศษ
3  คน
แก้ไข ยกเลิก
7  นายทองแดง อินอาน
4  คน
แก้ไข ยกเลิก
8  นายไสว เสาศิริ
5  คน
แก้ไข ยกเลิก
9  นางบัวพัน ปัจชา
5  คน
แก้ไข ยกเลิก
10  นางอำพร ภูระคำ
3  คน
แก้ไข ยกเลิก
11  นางดาลุน พลเยี่ยม
5  คน
แก้ไข ยกเลิก
12  นางไส ดอนลุน
2  คน
แก้ไข ยกเลิก
13  นายแสงดาว อิ้งรัตน์
3  คน
แก้ไข ยกเลิก
14  นายศิริ โนนสว่าง
5  คน
แก้ไข ยกเลิก
15  นางลำใย สุคริบ
3  คน
แก้ไข ยกเลิก
16  นายประวิทย์ เสนไสย์
4  คน
แก้ไข ยกเลิก
17  นายทองจันทร์ ปัจจัย
3  คน
แก้ไข ยกเลิก
18  นายวิชัย บัวภาศรี
4  คน
แก้ไข ยกเลิก
19  นางลำดวน คงอินทร์
4  คน
แก้ไข ยกเลิก
20  นางกำจัด ธาโยธี
4  คน
แก้ไข ยกเลิก
21  นายบุญเต็ง ดอนลุน
2  คน
แก้ไข ยกเลิก
22  นางปอน โยเหลา
2  คน
แก้ไข ยกเลิก
23  นางหนูผัน ภาอุดม
3  คน
แก้ไข ยกเลิก
24  นางมอญ เจริญจิตร
4  คน
แก้ไข ยกเลิก
25  นางสาวอำพร แก้วพรม
3  คน
แก้ไข ยกเลิก
26  นางวิดา ตรีเหลา
3  คน
แก้ไข ยกเลิก
27  นางทองสา คำสิงห์
4  คน
แก้ไข ยกเลิก
28  นางจุติมา ปวงสุก
1  คน
แก้ไข ยกเลิก
29  นายสังวาล วงแก้ว
4  คน
แก้ไข ยกเลิก
30  นายมานิตย์ มาศรี
5  คน
แก้ไข ยกเลิก
31  นางทองบ่ อุทัยแพน
4  คน
แก้ไข ยกเลิก
32  นางวิลัย มาวัน
4  คน
แก้ไข ยกเลิก
33  นายพรชัย แสนประเสริฐ
3  คน
แก้ไข ยกเลิก
34  นายชรินทร์ จำปา
3  คน
แก้ไข ยกเลิก
35  นางไข ยาผา
6  คน
แก้ไข ยกเลิก
36  นางตุ้ม มาวิน
4  คน
แก้ไข ยกเลิก
37  นางสวรรค์ พันเพลิงพฤกษ์
2  คน
แก้ไข ยกเลิก
38  นายบุญเพ็ง เขียนปัญญา
4  คน
แก้ไข ยกเลิก
39  นายบุญร่วม สอนซุน
6  คน
แก้ไข ยกเลิก
40  นายชาลี แสนจันแดง
6  คน
แก้ไข ยกเลิก
41  นางบุญทัน จันทรประทักษ์
5  คน
แก้ไข ยกเลิก
42  นายบัวผัน แสนประเสริฐ
4  คน
แก้ไข ยกเลิก
43  นายสดไสย์ ไชยลำ
4  คน
แก้ไข ยกเลิก
44  นางวิลัย เสนไสย์
3  คน
แก้ไข ยกเลิก
45  นางน้อย ไชยสา
1  คน
แก้ไข ยกเลิก
46  นางวรรณา ผิวผกา
4  คน
แก้ไข ยกเลิก
47  นางประภาพรรณ ศรีทะรักษ์
3  คน
แก้ไข ยกเลิก
48  นายสุนัน ศรีบุญเรือง
1  คน
แก้ไข ยกเลิก
49  นายบัวเงิน โททำ
5  คน
แก้ไข ยกเลิก
50  นายคำสอน โสภามา
4  คน
แก้ไข ยกเลิก
51  นางแก้ว ษรีรักษาผล
3  คน
แก้ไข ยกเลิก
52  นางรินิว ชูกันหอม
4  คน
แก้ไข ยกเลิก
53  นางหนู สุคริบ
8  คน
แก้ไข ยกเลิก
54  นายทองสูรย์ แสนจันแดง
4  คน
แก้ไข ยกเลิก
55  นายสุริยา หนูพวก
3  คน
แก้ไข ยกเลิก
56  นางเกตุมณี ทาวงค์
2  คน
แก้ไข ยกเลิก
57  นางสาวยุพา ถาอุดม
2  คน
แก้ไข ยกเลิก
58  นายสุรพล แสนแก้ว
4  คน
แก้ไข ยกเลิก
59  นายไกรยุทธ แสนจันแดง
3  คน
แก้ไข ยกเลิก
60  นายสึม วิเศษภักดี
9  คน
แก้ไข ยกเลิก
61  นายธง เสนไสย์
3  คน
แก้ไข ยกเลิก
62  นายพุมธา ติตะพันธ์
3  คน
แก้ไข ยกเลิก
63  นางสาวหทัยจิตร ศรีคลัง
1  คน
แก้ไข ยกเลิก
64  นางณัฐปยา นามสูงเนิน
4  คน
แก้ไข ยกเลิก
65  นายเลื่อน เรียงดี
4  คน
แก้ไข ยกเลิก
66  นายบุญส่ง คงอินทร์
4  คน
แก้ไข ยกเลิก
67  นายสนิท สีสอนเหม่น
4  คน
แก้ไข ยกเลิก
68  นางบัวเรียน สีมาตย์
3  คน
แก้ไข ยกเลิก
69  นางเข็ม อินอาน
3  คน
แก้ไข ยกเลิก
70  นางทองไสย์ มาศรี
5  คน
แก้ไข ยกเลิก
71  นางไอ่ ขามรัตน์
4  คน
แก้ไข ยกเลิก
72  นายสมร ดอนแก
6  คน
แก้ไข ยกเลิก
73  นายคำศรี วรรณคำ
7  คน
แก้ไข ยกเลิก
74  นางตา ถุงทันพิมพ์
4  คน
แก้ไข ยกเลิก
75  นางทองบ่ จันทรประทักษ์
3  คน
แก้ไข ยกเลิก
76  นางบุวเกษ ศรีอาษา
6  คน
แก้ไข ยกเลิก
77  นายสุดสำราญ สอนซุน
4  คน
แก้ไข ยกเลิก
78  นายธนชัย ศรีโพธิ์ชัย
4  คน
แก้ไข ยกเลิก
79  นางไพทูรย์ บัวศรีสะอาด
4  คน
แก้ไข ยกเลิก
80  นางดวงแก้ว ภูตาขำ
4  คน
แก้ไข ยกเลิก
81  นางตวย ทับสิน
3  คน
แก้ไข ยกเลิก
82  นางแสวง แก้ววัน
6  คน
แก้ไข ยกเลิก
83  นางบุญ จันทรประทักษ์
6  คน
แก้ไข ยกเลิก
84  นายฤาชัย จันเสน
1  คน
แก้ไข ยกเลิก
85  นายสานิตย์ โยเหลา
5  คน
แก้ไข ยกเลิก
86  นายชัฏชวลิต แสนสร้อย
4  คน
แก้ไข ยกเลิก
87  นางศิริ เสาศิริ
3  คน
แก้ไข ยกเลิก
88  นางบุบผา แสนก้ว
4  คน
แก้ไข ยกเลิก
89  นายคำไสย์ มาศรี
4  คน
แก้ไข ยกเลิก
90  นางเกตุ โพธิ์นา
5  คน
แก้ไข ยกเลิก
91  นายเจริญ พันเพลิงพฤกษ์
5  คน
แก้ไข ยกเลิก
92  นางบัวไหล พลเสนา
4  คน
แก้ไข ยกเลิก
93  นางนวลเตนร สาคร
3  คน
แก้ไข ยกเลิก
94  นายศรีทน สอนซุน
4  คน
แก้ไข ยกเลิก
95  นางจี โยเหลา
4  คน
แก้ไข ยกเลิก
96  นางสาวบุบผา หนูพวก
4  คน
แก้ไข ยกเลิก
97  นางฉวีวรรณ ทองทาย
5  คน
แก้ไข ยกเลิก
98  นางสงัด อรัญศรี
6  คน
แก้ไข ยกเลิก
99  นายทองไสย์ ศรีคลัง
5  คน
แก้ไข ยกเลิก
100  นายบุบผา แก้วไพรวัลย์
5  คน
แก้ไข ยกเลิก
101  นางนิศิชล ดงบัง
3  คน
แก้ไข ยกเลิก
102  นางศรี ขันขวา
3  คน
แก้ไข ยกเลิก
103  นางคำไพร จันทรประทักษ์
2  คน
แก้ไข ยกเลิก
104  นายพุทธา ทันทะประทักษ์
2  คน
แก้ไข ยกเลิก
105  นายอำนวย แก้วมูลมุก
3  คน
แก้ไข ยกเลิก
106  นางสาวบุญภัน ศรีบุญเรือง
2  คน
แก้ไข ยกเลิก
107  นางสุวรรณ จันทเขต
4  คน
แก้ไข ยกเลิก
108  นางสีไว ทาโยธี
6  คน
แก้ไข ยกเลิก
109  นางสมดี เจริญจิต
2  คน
แก้ไข ยกเลิก
110  นางสายฝน จันเสน
5  คน
แก้ไข ยกเลิก
111  นางจันทร์ โสภารัตน์
4  คน
แก้ไข ยกเลิก
112  นางพร ทับสิน
3  คน
แก้ไข ยกเลิก
113  นางสาวหนูทอง เสาศิริ
6  คน
แก้ไข ยกเลิก
114  นางเลื่อน พลโยธา
5  คน
แก้ไข ยกเลิก
115  นางทองสุข บัวคูณ
4  คน
แก้ไข ยกเลิก
116  นายสูน ไชยวิเชียร
7  คน
แก้ไข ยกเลิก
117  นางเข่ม มะโนราช
5  คน
แก้ไข ยกเลิก
118  นางประนอม โยเหลา
3  คน
แก้ไข ยกเลิก
119  นางบุญถม ศรีคลัง
4  คน
แก้ไข ยกเลิก
120  นางคำไพ แสนแก้ว
3  คน
แก้ไข ยกเลิก
121  นางบุญส่งค์ ปัจมนต์
4  คน
แก้ไข ยกเลิก
122  นางหลุ่น ศรีคลัง
4  คน
แก้ไข ยกเลิก
123  นางมูล ชูกันหอม
3  คน
แก้ไข ยกเลิก
124  นางสาวยุพา ดวงกันยา
4  คน
แก้ไข ยกเลิก
125  นางรัสดา สีโพธิ์เมือง
3  คน
แก้ไข ยกเลิก
126  นางจันสี ภาระกุล
6  คน
แก้ไข ยกเลิก
127  นางเทา เสนไสยื
5  คน
แก้ไข ยกเลิก
128  นางบุดดี พฤษการ
4  คน
แก้ไข ยกเลิก
129  นายคำกอง มาศรี
4  คน
แก้ไข ยกเลิก
130  นางเลื่อน มนตรีแพน
2  คน
แก้ไข ยกเลิก
131  นายประยุทธ หนูพวก
4  คน
แก้ไข ยกเลิก
132  นายสรวง แก้วพรม
4  คน
แก้ไข ยกเลิก
133  นางทองม้วน สอนซุน
2  คน
แก้ไข ยกเลิก
134  นายน้อย ดอนแก
7  คน
แก้ไข ยกเลิก
135  นายหนุ จันทรประทักษ์
4  คน
แก้ไข ยกเลิก
136  นางเล้ง จันทรโสม
4  คน
แก้ไข ยกเลิก
เพิ่ม
รายชื่อ
 คน
ผลการบันทึกข้อมูล
  บันทึก "ครัวเรือนปลอดภัยไร้ยาเสพติด" กลับหน้าเมนู