กิจกรรมทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นดิน กลับหน้าเมนู
[ ดูรายงานทั้งหมด ] จำนวน 30 กิจกรรม
ลำดับ ภาค
จังหวัด
ปีกิจกรรม
ระดับกิจกรรม
ภาพกิจกรรม วันที่จัดงาน สถานทีี่จัดงาน รายละเอียดกิจกรรมที่จัดงาน ไฟล์แนบ  
1 06 ตาก 2556 ระดับจังหวัด 25 พฤศจิกายน 2556 โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนแม
่ของแผ่นดินด้านการบริหารจัดการ
กองทุนระดับ B และ C -ระดับ B
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
สถานที่ดำเนินการ
ห้องจอมพลโรงแรมเวียงตากริเวอร์
ไซด์ อำเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก -ระดับ C วันที่
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
สถานที่ดำเนินการ ห้องเวียงปิง
โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

Download
รายละเอียด
2 06 ตาก 2556 ระดับจังหวัด 22 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องเวียงปิง
โรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซด์
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ประชุมเตรียมพื้นที่
สร้างความเข้าใจ ขยายความคิด
พิชิตปัญหายาเสพติดด้วยกองทุนแม
่ของแผ่นดินเพื่อเตรียมความพร้อ
มและเสริมความรู้
หมู่บ้านที่จะเข้ารับพระราชทานก
องทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๕๗
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
คณะกรรมการต้นกล้ากองทุนแม่ของแ
ผ่นดิน จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน ๆ ละ
๕ คน รวม ๑๐๐ คน
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนระดับอำเภ
อ ๙ คน รวมทั้งสิ้น ๑๐๙ คน
รายละเอียด
3 06 ตาก 2556 ระดับจังหวัด 16 สิงหาคม 2556 วัดมณีบรรพตวรวิหาร
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแ
ผ่นดินจังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๕๖

Download
รายละเอียด
4 01 อ่างทอง 2556 ระดับจังหวัด 29 พฤศจิกายน 2556 วัดโพธิวงษ์ ม.๑ ต.บ้านแห
อ.เมือง จ.อ่างทอง
ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นด
ินจังหวัดอ่างทอง พร้อมกัน
ยอดเงินทั้งหมด ๔๘๔,๘๙๖ บาท
จัดพิธีรับเงินสมทบกองทุนแม่ฯ
๑๖๓ หมู่บ้าน/ชุมชน จำนวนเงิน
๔๕๗,๗๙๙ บาท ถวายวัด ๑๗,๓๒๐ บาท
รายละเอียด
5 05 เชียงราย 2556 ระดับจังหวัด 27 พฤศจิกายน 2556 ห้องประชุมธรรมลังกา
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์
พัฒนาการจังหวัดเชียงราย
เป็นประธานในพิธีประชุมเตรียมพื
้นที่ สร้างความเข้าใจ
ขยายความคิด พิชิตปัญหายาเสพติ

ให้กับหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่
ของแผ่นดิน ปี 2557 จำนวน 33
หมู่บ้าน

Download
รายละเอียด
6 05 เชียงราย 2556 ระดับจังหวัด 25 พฤศจิกายน 2556 ห้องประชุมอาคารคชสาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงร
าย
นายมนัส โสกันธิกา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่ากองทุ
นแม่ฯ
เนื่องวันกองทุนแม่ของแผ่นดิน
มีหมู่บ้านกองทุนแม่ฯ เข้าร่วม
กิจกรรม จำนวน 192
หมู่บ้าน/ชุมชน
มียอดเงินจากการทอดผ้าป่าในครั้
งนี้ จำนวน 417,409 บาท

Download
รายละเอียด
7 05 เชียงราย 2556 ระดับจังหวัด 29 ตุลาคม 2556 ห้องประชุมจอมกิตติ
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
เป็นประธานมอบเงินสนับสนุนจากรั
ฐบาลให้กับหมุ่บ้านต้นกล้ากองทุ
นแม่ฯ ปี 2555 จำนวน 25
หมู่บ้าน รวมเป็นเงิน 250,000
บาท โดยมีนางแววตา แสงบุญ
ประธานเครือข่ายกองทุนแม่จังหวั
ดเชียงรายเป็นผู้แทนรับมอบเงิน

Download
รายละเอียด
8 05 น่าน 2556 ระดับจังหวัด 12 สิงหาคม 2556 ข่วงเมืองน่าน หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินร่ว
มกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพร
ะนางเจ้าสิริกิต์ฯ
พระบรมราชินีนาถ
จังหวัดจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกีย
รติคุณแก่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแ
ผ่นดินดีเด่นระดับอำเภอและจังหว
ัด
และหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ทุกหมู่บ้านจัดกิจกรรมภายในหมู่
บ้าน/ชุมชนและจัดผ้าป่าสมทบกองท
ุนแม่ของแผ่นดิน
รายละเอียด
9 04 สกลนคร 2556 ระดับจังหวัด 23 ตุลาคม 2556 ชุมชนมะขามป้อม อ.เมือง
จใสกลนคร
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสก
ลนคร
ร่วมกับชุมชนมะขามป้อมจัดกิจกรร
มทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่น
ในโอกาสทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นด
ิน
รายละเอียด
10 08 2556 ระดับภาค 07 ตุลาคม 2556 โฮมสเตย์เกาะพิทักษ์
ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน
จังหวัดชุมพร
เครือข่ายคณะกรรมการกองทุนแม่ขอ
งแผ่นดิน จ.ชุมพร
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเคร
ือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ภาคใต้ตอนบน
โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจ
าก 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน
เพื่อสรุปผลการดำเนินปีที่ผ่านม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กา
รดำเนินงานของกลุ่มเครือข่ายกอง
ทุนแม่ฯภาคใต้ตอนบน
และวางแนวการดำเนินงานโครงการกอ
งทุนแม่ฯในปีงบประมาณ 2557
ระดับภาค จังหวัด ต่อไป
รายละเอียด
11 01 อ่างทอง 2556 ระดับจังหวัด 26 กันยายน 2556 ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
จัดพิธีมอบเงินสมทบหมู่บ้านต้นก
ล้ากองทุนแม่ฯ ปี 2555 จำนวน 20
ม/ช ในที่ประชุม ศพส.จ. อ่างทอง
โดยมีนายปัญญา งานเลิศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นผู้มอบ
รายละเอียด
12 04 ขอนแก่น 2556 ระดับจังหวัด 17 กันยายน 2556 บ้านโนนทองหลาง ม.2
ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
มอบธงปลอดภัยยาเสพติดแก่ครัวเรื
อนยากจนเป้าหมายกองทุนแม่ของแผ่
นดิน จำนวน 78 ครัวเรือน

Download
รายละเอียด
13 04 ขอนแก่น 2556 ระดับจังหวัด 17 กันยายน 2556 บ้านโนนทองหลาง ม.2
ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
ทุกกองทุนที่เข้าร่วมโครงการมีเ
งินค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนแม่ของแ
ผ่นดินและเครือข่ายเงินกองทุนเป
็นของตนเอง

Download
รายละเอียด
14 06 อุทัยธานี 2556 ระดับจังหวัด 0 สิงหาคม 2556 วัดอมฤตทวารี อ.เมือง
.อุทัยธานี
จัดกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าสมทบกอ
งทุนแม่ของแผ่นดินในภาคเช้าและจ
ัดแข่งขันกีฬาในภาคบ่าย
รายละเอียด
15 06 อุทัยธานี 2556 ระดับจังหวัด 14 สิงหาคม 2556 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขาจังหวัดอุทัยธานี
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรม
การกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจัง
หวัด จำนวน 1 รุ่น 1 วัน 180
คนและมอบประกาศเกียรติบัตรแก่กอ
งทุนแม่
รายละเอียด
16 05 พะเยา 2556 ระดับจังหวัด 26 กันยายน 2556 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
Download
รายละเอียด
17 05 พะเยา 2556 ระดับจังหวัด 26 กันยายน 2556 ศาลากลางจังหวัดพะเยา การมอบเงินสมทบหมู่บ้านต้นกล้าก
องทุนแม่ฯ ปี 2555
ของจังหวัดพะเยา จำนวน 20
หมู่บ้าน
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
(นายชูชาติ กีฬาแปง)
เป็นผู้มอบ

Download
รายละเอียด
18 03 สุรินทร์ 2556 ระดับจังหวัด 25 กันยายน 2556 ห้องประชุมศรีณรงค์
ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
-มอบเงินสมทบทุนให้กับหมู่บ้านต
้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี
๒๕๕๕ จำนวน ๒๐ หมู่บ้านๆ ละ
๑๐,๐๐๐
บาท -ประกาศเจตนารมณ์/กล่าวคำป
ฏิญาณไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

Download
รายละเอียด
19 09 ปัตตานี 2556 ระดับจังหวัด 15 กันยายน 2556 พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖
ผู่ว่าราชการจังหวัดปัตตานีมอบห
มายให้ นายเสรี ศรีหะไตร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีพ
ร้อมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดป
ัตตานีเข้าร่วมกิจกรรม ๑ ทศวรรษ
กองทุนแม่ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์
จังหวัดนราธิวาส
รายละเอียด
20 09 ปัตตานี 2556 ระดับจังหวัด 26 กันยายน 2556 ห้องประชุมพญาตานี
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖
นายประมุข ลมุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดปัตต
านีเป็นประธานมอบเงินสนับสนุนหม
ู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นด
ินของจังหวัดปัตตานี จำนวน
๓๓ กองทุนโดยมีนายอิบรอฮิม
เซะบารู
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒน
าชุมชนกล่าวรายงานความเป็นมาของ
เงินดังกล่าวฯ

Download
รายละเอียด
21 01 สิงห์บุรี 2556 ระดับจังหวัด 24 กันยายน 2556 หอประชุม อบจ.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่า
ยอดเงินผ้าป่า 113,319 บาท
มอบเงินสมทบกองทุนให้หมู่บ้านต้
นกล้าฯ ปี 55 เป็นเงิน 200,000
บาท จำนวน 20 หมู่บ้าน/ชุมชน ๆ
ละ 10,000 บาท
และมอบรางวัลศูนย์เรียนรู้ฯ
ดีเด่น ปี 56 จำนวน 6 รางวัล
รายละเอียด
22 01 ลพบุรี 2556 ระดับจังหวัด 12 สิงหาคม 2556 หมู่บ้านกองทุนแม่ฯ ทุกหมู่บ้าน
อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแ
ม่ของแผ่นดินทุกหมู่บ้านในพื้นท
ี่ อ.โคกเจริญ
รวมได้เงินสมทบทั้งสิ้น ๖๐,๑๗๔
บาท

Download
รายละเอียด
23 08 ระนอง 2556 ระดับจังหวัด 18 กันยายน 2556 ห้องโกมาซุม ชั้น 2
ศาลากลางจังหวัดระนอง
นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์
ปลัดจังหวัดระนอง
เป็นประธานในพิธีมอบเงินสมทบหมู
่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิ
น ปี 2555 รวม 20 กองทุน
โดยมีนายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์
พัฒนาการจังหวัดระนอง
เป็นผู้กล่าวรายงาน

Download
รายละเอียด
24 04 หนองคาย 2556 ระดับจังหวัด 14 สิงหาคม 2556 สนามกีฬาอบจ.หนองคาย จังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมเทิดพร
ะเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ
ติ์ พระบรมราชินีนาถ
โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหน
องคายให้เกียรติเป็นประธาน
และมีท่านวิทยา จันทร์ฉลอง
ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนใ
หเกียรติมาร่วมงานโดยมีผู้เข้าร
่วมงานประมาณ 2,000 คน

Download
รายละเอียด
25 03 ยโสธร 2556 ระดับจังหวัด 21 กันยายน 2556 หอประชุมวิถีอีสาน จังหวัดยโสธร จัดงาน มหกรรม
1 ทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นดินจั
งหว จัดยโสธร เมื่อวันที่ 21
กันยายน 2556
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 800
คน
โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิ
ทยาศาสต ร์และเทคโนโลยี
(ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข)
เป็นประธาน
รายละเอียด
26 03 ยโสธร 2556 ระดับจังหวัด 30 สิงหาคม 2556 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดยโสธร
นำเครือข่ายกองทุนแม่ฯ และ
คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุน
แม่ปี 2556 เข้าร่วมงาน 1
ทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ที่อิมแพค เมืองทองธานี

Download
รายละเอียด
27 03 ยโสธร 2556 ระดับจังหวัด 28 สิงหาคม 2556 หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหว
ัดยโสธร
จังหวัดยโสธร
จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมก
ารกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2555
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร
ับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม
่ของแผ่นดิน

Download
รายละเอียด
28 03 2556 ระดับจังหวัด 26 มิถุนายน 2556 หอประชุมวิถีอีสาน จัดหวัดยโสธร
จัดแสดงผลงานของศูนย์เรียนรู้กอ
งทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 3
ครั้ง ในงาน
ต้อนรับนายกรัฐมนตรี
งานวันยาเสพติดโลก และงาน 1
ทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นดิน
จังหวัดยโสธร

Download
รายละเอียด
29 03 ยโสธร 2556 ระดับจังหวัด 12 สิงหาคม 2556 ทุกอำเภอ 9 อำเภอ จังหวัดยโสธร
จัดให้มีสัญลักษณ์กองทุนแม่ของแ
ผ่นดินตามโครงการทศวรรษกองทุนแม
่ของแผ่นดิน
โดยการจัดทำป้ายกองทุนแม่ของแผ่
นดินมอบให้แก่ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
243 แห่ง

Download
รายละเอียด
30 08 ภูเก็ต 2556 ระดับจังหวัด 11 สิงหาคม 2556 บริเวณสวนสาธารณะพิพิธภัณฑ์เหมื
องแร่จังหวัดภูเก็ต
รณรงค์ปลูกต้นไม่้และแข่งกีฬาต้
านยาเสพติด

Download
รายละเอียด
กลับหน้าเมนู