กิจกรรม 1 กองทุน 1 กิจกรรม ปฏิบัติบูชาเฉลิมพระเกียรติ ถวายแด่แม่ของแผ่นดิน กลับหน้าเมนู
แสดงกิจกรรม 30 รายการ โดยแสดงรายการที่บันทึกล่าสุดก่อน
ลำดับ วันที่ ภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล ชื่อหมู่บ้าน หมู่ รายงานโดย ภาพกิจกรรม ชื่อกิจกรรม สถานที่จัดงาน ไฟล์แนบ รายละเอียด
1 25551003 01 พระนครศรีอยุธยา อำเภอลาดบัวหลวง คู้สลอด นางสาวจาริณี พ่วงจารีย์ ปลูกต้นไม้เทิดพระเกี
ยรติ
เนื่องในวันแม่แห่งชา
ติ
บริเวณถนนหน้าที่ทำกา
รศูนย์การเรียนรู้กอง
ทุนแม่ของแผ่นดิน

รายละเอียด
2 25551003 01 พระนครศรีอยุธยา อำเภอลาดบัวหลวง คู้สลอด บ้านคู้มักเม่า 7 ศพส.อำเภอลาดบัวหลวง ปลูกต้นไม้ถวายแม่ของ
แผ่นดิน "1 หมู่บ้าน
1 ชุมชน 80 ต้น 80
พรรษา"
บ้านลำกะลา หมู่ที่ 8
ตำบลคู้สลอด

รายละเอียด
3 25551003 01 พระนครศรีอยุธยา อำเภอลาดบัวหลวง คลองพระยาบันลือ มาลาอี ศพส.อำเภอลาดบัวหลวง โครงการปลูกต้นไม้เฉล
ิมพระเกียรติพระนางเจ
้าพระบรมราชินีนาถ
ถนนเลียบคลองลากฆ้อน
ฝั่งตะวันออก

รายละเอียด
4 25551003 01 พระนครศรีอยุธยา อำเภอลาดบัวหลวง พระยาบันลือ ลำกะลา (สันพร้า) ศพส.อำเภอลาดบัวหลวง โครงการปลูกต้นไม้ริม
คลองส่งน้ำสายสี
เนื่องในวันแม่แห่งชา
ติ
ถนนเลียบคลองส่งน้ำสา
ยสี่

รายละเอียด
5 25551003 01 พระนครศรีอยุธยา อำเภอลาดบัวหลวง หลักชัย บ้านบัวหวั่น 4 ศพส.อำเภอลาดบัวหลวง ปลูกต้นไม้กองทุนแม่ข
องแผ่นดิน
ถนนเลียบคลองญี่ปุ่น
รายละเอียด
6 25551003 01 พระนครศรีอยุธยา อำเภอลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง บ้านตลาดเวาะห์ 1 ศพส.อำเภอลาดบัวหลวง ปลูกต้นไม้
ถวายแม่ของแผ่นดิน
ริมถนนคลองสาน
รายละเอียด
7 25551003 01 พระนครศรีอยุธยา อำเภอลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง บ้านตะพังโคลน 4 ศพส.อำเภอลาดบัวหลวง กิจกรรมเทิดพระเกียรต
ิและกิจกรรมเนื่องในว
ันแม่แห่งชาติ

รายละเอียด
8 25551003 01 พระนครศรีอยุธยา อำเภอลาดบัวหลวง สิงหนาท บ้านหลุมทองหลาง 5 ศพส.อำเภอลาดบัวหลวง ปลูกต้นไม้เนื่องในวั
นแม่แห่งชาติ
บ้านหลุมทองหลาง
หมู่ที่ 5

รายละเอียด
9 25550928 01 สิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี โพกรวม หางบางบ้านไร่ ศพส.จ.สิงห์บุรี พิธีเปิดศูนย์เรียนรู
้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
บ้านหางบางบ้านไร่
ศูนย์เรียนรู้กองทุนแ
ม่ของแผ่นดินบ้านหางบ
างบ้านไร่

Download

รายละเอียด
10 25550927 01 สิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี ต้นโพธิ์ บ้านมังกรทอง 11 ศพส.จ.สิงห์บุรี ทอดผ้าป่าเฉลิมพระเกี
ยรติ ๘๐ พรรษา
มหาราชินี
วัดสว่างอารมณ์
อำเภอเมืองสิงห์บุรี

รายละเอียด
11 25550927 01 สิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี โพกรวม บ้านบางบ้านไร่ 5 ศพส.จ.สิงห์บุรี ทำบุญเนื่องในวันเข้า
พรรษา
วัดดาวดีงษ์
รายละเอียด
12 25550913 01 ลพบุรี อำเภอชัยบาดาล นาโสม บ้านสามแยกเขาตำบล 3 ศพส.อำเภอชัยบาดาล หมู่บ้านสามแยกเขาตำบ
ลร่วมใจเทิดไท้องค์รา
ชินี
หมู่บ้านสามแยกเขาตำบ
ลและศูนย์ปฏิบัติธรรม
ทรัพย์เจริญ หมู่ ๓
ตำบลนาโสม
อำเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี

รายละเอียด
13 25550913 01 ลพบุรี อำเภอชัยบาดาล ซับตะเคียน บ้านหนองโก ศพส.อำเภอชัยบาดาล กองทุนแม่ของแผ่นดินบ
้านหนองโกร่วมใจเทิดไ
ท้องค์ราชินี
วัดหนองโก หมู่ ๕
ตำบลซับตะเคียน
อำเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี

รายละเอียด
14 25550913 01 ลพบุรี อำเภอชัยบาดาล ชัยบาดาล บ้านท่ามะกอกใน 6 ศพส.อำเภอชัยบาดาล กองทุนแม่ของแผ่นดินบ
้านท่ามะกอกในเทิดไท้
องค์ราชินี
บ้านท่ามะกอกในและวัด
ท่ามะกอกชยากร
หมู่ที่ ๖
ตำบลชัยบาดาล
จังวัดลพบุรี

รายละเอียด
15 25550913 01 ลพบุรี อำเภอชัยบาดาล ท่าดินดำ บ้านท่าดินดำ 1 ศพส.อำเภอชัยบาดาล กองทุนแม่ของแผ่นดินบ
้านท่าดินดำเทิดไท้อง
ค์ราชินี
บ้านท่าดินดำและวัดท่
าดินดำ หมู่ที่๑
ตำบลท่าดินดำ
อำเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี

รายละเอียด
16 25550913 01 ปทุมธานี อำเภอลาดหลุมแก้ว หน้าไม้ คลองหน้าไม้ 6 ศพส.อำเภอลาดหลุมแก้ว โครงการการรณรงค์สมทบ
เงินกองทุนแม่ของแผ่น
ดิน
ศูนย์เรียนกองทุนแม่ข
องแผ่นดินบ้านคลองหน้
าไม้ หมู่ที่ 6

รายละเอียด
17 25550913 01 ลพบุรี อำเภอชัยบาดาล เขาแหลม บ้านสี่แยกตลาดหงส์ไทย 6 ศพส.อำเภอชัยบาดาล
การพัฒนาหมู่บ้านเฉลิ
ม- พระเกียรติ
เนื่ิองในวันแม่แห่งช
าติ
บ้านสี่แยกตลาตหงษ์ไท
ย หมู่ ๖ ตำบลเขาแหลม
อำเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี

รายละเอียด
18 25550913 01 ลพบุรี อำเภอชัยบาดาล ชัยบาดาล บ้านชัยบาดาลพัฒนา ศพส.อำเภอชัยบาดาล กองทุนแม่ของแผ่นดินบ
้านชัยบาดาลพัฒนาร่วม
ใจเฉลิมพระเกียรติ ๘๐
พรรษามหาราชินี
วัดชัยบาดาลปอประสิทธ
ิ์และหมู่บ้านชัยบาดา
ลพัฒนา

รายละเอียด
19 25550913 01 ลพบุรี อำเภอชัยบาดาล บัวชุม บ้านลำพญาไม้ ศพส.อำเภอชัยบาดาล ต้นกล้ากองทุนแม่ของแ
ผ่นดินบ้านลำพญาไม้
ร่วมใจเฉลิมพระเกียรต
ิ ๘๐ พรรษามหาราชินี
วัดลำพญาไม้และหมู่บ้
านลำพญาไม้ หมู่ที่ ๙
ตำบลบัวชุม
อำเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี

รายละเอียด
20 25550913 01 ปทุมธานี อำเภอลาดหลุมแก้ว หน้าไม้ บ้านคลองอ่างแตก 3 ศพส.อำเภอลาดหลุมแก้ว โครงการปลูกต้นไม้เฉล
ิมพระเกียรติ
บ้านคลองอ่างแตก
หมู่ที่ 4
ตำบลหน้าไม้

รายละเอียด
21 25550913 01 ปทุมธานี อำเภอลาดหลุมแก้ว คูบางหลวง บ้านคลองบางหลวง 9 ศพส.อำเภอลาดหลุมแก้ว โครงการปลูกต้นไม้เฉล
ิมพระเกียรติ
บ้านคลองบางหลวง
หมู่ที่ 9

รายละเอียด
22 25550913 01 ปทุมธานี อำเภอลาดหลุมแก้ว บ่อเงิน คลองแขยด 6 ศพส.อำเภอลาดหลุมแก้ว โครงการจัดทำบัญชีครั
วเรือน
ศูนย์เรียนกองทุนแม่ข
องแผ่นดินบ้านคลองแขย
ด หมู่ที่ 6

รายละเอียด
23 25550912 01 ลพบุรี อำเภอชัยบาดาล ชัยบาดาล บ้านเขาตะกรุดรัง 7 ศพส.อำเภอชัยบาดาล กองทุนแม่ของแผ่นดินบ
้านเขาตระกรุดรังเทิด
ไท้องค์ราชินี
บ้านเขาตระกรุดรัง
รายละเอียด
24 25551018 02 ระยอง อำเภอเมืองระยอง นาตาขวัญ ทุ่งโพธิ์ 2 ศพส.อำเภอเมืองระยอง ปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านทุ่งโพธิ์ ม.2
รายละเอียด
25 25551018 02 ระยอง อำเภอเมืองระยอง เพ ต้นลำดวน 6 ศพส.อำเภอเมืองระยอง พัฒนาเครือข่ายกองทุน
แม่
บ้านต้นลำดวน ม.6
รายละเอียด
26 25551018 02 ระยอง อำเภอเมืองระยอง ชุมชนหลังวัดโขด ศพส.อำเภอเมืองระยอง ประชุมเครือข่ายกองทุ
นแม่
ชุมชนหลังวัดโขด
เทศบาลนครระยอง

รายละเอียด
27 25551018 02 ระยอง อำเภอเมืองระยอง ชุมชนสนามเป้า ศพส.อำเภอเมืองระยอง ทอดผ้าป่ากองทุนแม่ขอ
งแผ่นดิน
ชุมชนสนามเป้า
เทศบาลนครระยอง

รายละเอียด
28 25551018 02 ระยอง อำเภอเมืองระยอง ชุมชนสวนวัดโขด ศพส.อำเภอเมืองระยอง ทอดผ้าป่ากองทุนแม่ขอ
งแผ่นดิน
ชุมชนสวนวัดโขด
เทศบาลนครระยอง

รายละเอียด
29 25551018 02 ระยอง อำเภอเมืองระยอง ชุมชนแหลมรุ่งเรือง ศพส.อำเภอเมืองระยอง ทอดผ้าป่ากองทุนแม่ขอ
งแผ่นดิน
ชุมชนแหลมรุ่งเรือง
เทศบาลนครระยอง

รายละเอียด
30 25551018 02 ระยอง อำเภอเมืองระยอง ชุมชนโตนด ศพส.อำเภอเมืองระยอง สมทบกองทุนแม่ของแผ่น
ดิน
ชุมชนโตนด
เทศบาลนครระยอง

รายละเอียด
กลับหน้าเมนู